Primenta - din leverantör av kompositmaterial

Tillämpat köpavtal

Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor gäller för försäljning av kompositmaterial och allmänna tillbehör (nedan kallade Produkterna) av Primenta, SE7512271631, om ingen särskild överenskommelse skriftligen har träffats mellan kund (nedan kallad Kunden) och Primenta. Vid försäljning till konsument tillämpar Primenta de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning.

Beställning

Beställning av Produkterna sker via Primentas webbshop www.primenta.se, telefon eller e-post. Vid beställning träffas avtal om köp först när Primenta bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Primenta förbehåller sig för fel i information samt fel i specifikation, på samtliga i Primentas sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Primenta rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om produkt i Primentas sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Primenta ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.

Leveransvillkor

Beställningar levereras mot betalning inom Sverige till Kunden.. Godset levereras med DHL och finns beroende på valt fraktsätt sedan att hämta på Kundens lokala utlämningsplats (servicepoint) eller vid angiven leveransadress. Hämtning av produkt i Stockholm av Primenta angiven adress är kostnadsfritt, men kan enbart ske efter överenskommelse. Om leveransförsening uppstår meddelar Primenta Kunden detta genom e-post. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar, på vissa varor ökar dock leveranstiden ifall de hämtas hem från leverantör vid beställning. Hävning av köp skall ske skriftligen. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, exempelvis då Primentas leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot Primenta. Primenta förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från Kunden gällande leveransförseningar. Primenta ansvarar för transportrisken, dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Primenta. Kunden är skyldig att anmäla eventuella transportskador till Primenta omgående och max 5 arbetsdagar från det tillfälle att godset emottagits. Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera varans skick snarast efter mottagande av gods. Kunden skall även behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärende.

Returer

Returer krediteras inte på grund av den höga returkostnaden. Beställningen kommer enbart att skickas ut igen ifall Kunden betalar returen och ny frakt.

Priser och betalning

På Primentas hemsida förekommande priser och avgifter är inklusive mervärdeskatt (moms). Fraktkostnad tillkommer på priset i de fall de inte framgår under beställningen så fastställs det via mail efter att beställningen skickats till Primenta, då har även kunden rätt att häva köpet om fraktkostnaden har ändrats och inte accepteras. Primenta har rätt att stoppa leverans eller del därav om betalning inte kommit Primenta tillhanda.

Primenta använder följande betallösningar.

Billmate för fakturering. Billmates villkor för fakturabetalning finns här.

 

Bankbetalning via Billmate.

 

Du kan betala med mobilappen Swish.

 

Vi använder också förskottsbetalning via Bankgiro. Vi packar då leveransen efter att betalningen är oss tillhanda.

 

Betalningssäkerhet

Primenta garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds via Primentas webbshop är säkra.

Sekretess och säkerhet

I samband med Kundens registrering och beställning godkänner Kunden att Primenta lagrar och använder Kundens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Kunden. Primenta har även rätt att dokumentera all kommunikation som Primenta har med Kunden via telefon eller e-post, detta för att tillhandahålla den service som Kunden förväntar sig av Primenta samt för att följa lag. Primenta kommer inte att lämna ut Kundens personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har Kunden rätt att få den information som företaget har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Garanti & Reklamationsrätt

Primenta säljer alla produkter med ett års garanti samt reklamationsrätt, enligt Konsumentköplagen för privatkunder. För företag gäller inte Konsumentköplagen, då gäller Köplagen.
Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabriaktionsfel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Förbrukningsvaror, inklusive fiber och epoxi, kan ej heller reklameras då originalförpackningen är bruten. Kundens kvittens/orderbekräftelse/faktura gäller som garantibevis. Returnerade varor är föremål för prisreduktion enligt lag, Primenta kan och har rätt enligt lag att dra av uppskattat värde på returnerad vara. 

Ångerrätt

Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen. Ångerfristen börjar löpa från den dag Kunden tagit emot varan. Primenta betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 30 dagar efter att returnerad vara kommit Primenta till godo. Kunden skall själv betala returfrakten. Kunden skall alltid returnera ångrad vara i orginalförpackning och emballage. Returnerade varor är föremål för prisreduktion enligt lag, Primenta kan och har rätt enligt lag att dra av uppskattat värde på returnerad vara. 
För företag gäller inte Distanshandelslagen, då gäller Köplagen.

Serviceärenden

Vid service- och garantiärenden skall Kunden kontakta Primenta på info@primenta.se. Konstateras fabrikationsfel skall Kunden erhåller fri reparation alternativt ny produkt. För det fall en Produkt är felaktig är Primentas skadeståndsansvar gentemot en kund som inte är konsument, alltid begränsat till 50 % av den köpeskilling för vilken Kunden köpt Produkter av Primenta.

Lagval

På dessa allmänna villkor skall svensk rätt tillämpas. Tvister i anledning av dessa allmänna mellan Primenta och en kund som inte är konsument skall prövas vid Stockholms tingsrätt som första och enda instans.